Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Dela

Logotype

Vi söker försökspersoner i närheten av Västerås i åldrarna 18-24år och 50-70år.

Din hjälp behövs för att samla in data. SIMUSAFE utnyttjar den senaste tekniken inom simulering, AI, VR, och datavetenskap för att återskapa verklighetstrogna trafikmodeller av tidigare incidenter som är av intresse. Detta för att förstå det underliggande beteendet hos berörda trafikanter.

Hur studien går till 

Studien går ut på att samla in data från fem simulatorer, motorcykel, cykel, gång och 2 bilar. Med detta informationblad kommer en kallelse till ett informationsmöte. På informationsmötet får Du en djupare beskrivning av studien och har möjlighet att ställa frågor. Vid detta tillfälle kommer du även att få skriva på ett samtyckesavtal. 

Förberedande test 

För att först samla in data om forskningspersonernas riskbeteende, reaktionsförmåga, simultanförmåga etc. ska förberedande tester (Vienna och TAP) genomföras, dessa görs ca en vecka före simulatortestet. Du kommer enskilt tillsammans med en person från forskningsgruppen att genomföra dessa tester. Vid testerna kommer Du att sitta vid en skärm och trycka på knappar och fotpedaler, se figur. 

 

Simulatortester 

Vid ankomst till Senseair går forskningsgruppen igenom vad som planerats för dagen och hur det ska gå till. Du kommer anta rollen som antingen bilförare, MC-cyklist, cyklist, eller fotgängare. Ett antal olika fysiologiska data kommer att samlas in; hjärtfrekvens (HR), hjärtfrekvensvaration (HRV),  galvanisk hudrespons (GSR), elektroencefalografi (EEG), och elektrookulografi (EOG).  Dessa data kommer att mätas genom att fästa en sensor ovanför vardera nyckelben, en sensor på ett finger samt genom att sätta på sig en huva med många sensorer, huvan kommer endast att användas för de som ska köra bilsimulatorn. 

För alkoholtesterna så kommer koncentrationen av alkohol i utandning (BrAC) att mätas för samtliga deltagare. Dessa data kommer att användas för att skapa en modell som kan ge en objektiv mätning av närvaron av stress och alkohol. I kombination med de förberedande testerna kommer detta lägga grunden för utvärderandet av hur alkohol och stress påverkar människors risktagande i trafiken.  

Du kommer att köra flera simulatortester. Första simuleringen skapar en baslinje och kommer inte innehålla några stressmoment och för de som ska utföra alkoholtester körs denna utan alkohol i kroppen. Sedan genomförs simuleringar där alla fem simulatorer interagerar med varandra i samma virituella miljö. Du kommer att få ett uppdrag/mål exempelvis att Du ska ta dig till en bestämd plats till ett visst klockslag eller att Du ska utföra något före en viss tid. Här kommer Du att stöta på olika hinder på vägen som kan skapa en känsla av stress. Simuleringen kommer att ske i olika miljöre så som stadsmiljö, landsväg och motorväg. Trafiksituationerna kommer vara varierade med inslag av höger- och vänster-svängar, rondeller, vägarbeten, korsande trafik, etc. För att orsaka stress hos trafikanterna kommer olika väder och dygnstimmar simuleras, såsom natt, regn, och snöfall. Vid samtliga simulatortester kommer Du att videofilmas. Den totala tidsåtgången för varje forskningsperson i själva simuleringen kommer ligga kring 35 minuter.  

Efter avslutad session i simuleringen kommer Du att få fylla i en blankett för att utvärdera din upplevelse av simuleringen. 

 Forskningspersoner som ska genomföra alkotester 

Vid ankomst till Senseair blir Du bjuden på en smörgås medan forskningsgruppen går igenom vad som planerats för dagen och hur det ska gå till. Du får sedan göra ett alkoholtest på utandningsluften, om Du visar positivt på testet blir Du hemskjutsad. Sedan genomförs det första simulatortestet, baslinjen. Efter första simulatortestet ska alla forskningspersoner väga sig. Vi mäter din vikt för att beräkna hur mycket alkohol Du behöver dricka. Du kommer att serveras alkohol i så stor mängd att alkoholhalten i din utandningsluft uppgår till 0,4 mg/L som motsvara en promillehalt på 0,8. Du kommer att få blåsa i flera olika alkoholsensorer under dagen. När alla 5 forskningspersoner uppvisar alkoholpåverkan i sin utandningsluft och är installerade vid simulatorerna med de fysiologiska mätinstrumenten startar det andra simulatortestet.  

När simulatortesterna är genomförda är det bara att vänta på att alkoholhalten i din utandningsluft är tillräckligt låg, 0,03 mg/L (0,06 promille), för att Du ska kunna skjutsas hem. 

 

Självkonfrontationsintervju (SCI – Self-Confrontation Interview) 

Cirka en vecka efter att Du har genomfört simulatortesterna kommer Du att genomgå en självkonfrontationsintervju som tar ungefär 30 minuter. Intervjuvn kan genomföras på Senseair eller via videosamtal/web möte vilket kräver att Du har tillgång till en dator.   

 

Vad händer med mina uppgifter/Datahantering? 

SIMUSAFE-projektet anammar nödvändiga procedurer för att säkerställa konfidentialitet och respekt för integritet genom att etablera principer och procedurer för att guida partners för att uppnå målen med SIMUSAFE-projektet. Allt i överenstämmelse med internationella, EU, och nationella lagar och regler, särskilt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), kommer efterföljas.  

Insamlade data kommer lagras i minst 10 år och därefter beslutas om det skall sparas för alltid eller gallras. Datat kommer användas enbart för forskning och forskningsartiklar inom tillämpningsområdet enligt SIMUSAFE-konsortiums överenskommelse. Huvudansökningsman Mobyen Uddin Ahmed bär ansvar för att generera nycklar för åtkomst av det krypterade Datat. 

 

Säkerhet och riskbedömning  

Det finns ingen uppenbar medförd risk i och med ett deltagande i studien för individen i form av fysisk eller psykisk skada, smärta, och/eller obehag. Scenarierna för att åsamka stress är designade för att vara likt vanliga trafiksituationer som trafikanter upplever dagligen. Dessutom kommer personer som lätt blir åksjuka samt personer som lider av kronisk stress att bli exkluderade ur studien. Simulatorerna för bilförare, motorcyklisterna, samt cyklisterna kommer inte omfatta någon fysisk återkoppling. Det vill säga, det som sker i simulatorn kan enbart ses på skärmen. För fotgängarna kommer virtuella glasögon att användas. En skyddande barriär kommer omge fotgängar-simulatorn för att skydda forskningspersonen. 

 

Riskerna med alkoholkonsumtion är relaterade till dryckesvanor över en märkbar period. Forskningspersonerna kommer få ange hur deras alkoholkonsumtion ser ut över loppet på en månad. En alkoholkonsumtion som innebär färre än 5 eller fler än 15 glas per månad innebär exkludering ur studien. Genom att exkludera personer som är ovana vid att dricka alkohol men även personer som dricker mycket så anses riskerna relaterat till alkohol för studien vara minimerade. 

 

Åtgärder för att minimera smittoriskerna i COVID-19  

Om Du har sjukdomssymptom får Du inte delta i studien. Vid behov kontakta forskningsledaren för  av/om -bokning, se kontaktuppgifter nedan. Vi följer folkhälsomyndighetens och 1177’s rekommendationer. Så här skriver 1177 nu: 

” Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symtomfri. Sedan kan du återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen.  

Du som har konstaterad covid-19 bör vara tydligt på väg att bli bättre, ha varit feberfri i två dagar, och det bör ha gått så här lång tid sedan du blev sjuk: 

 • Sju dagar om du har varit hemma.
 • 14 dagar om du bor på ett äldreboende eller annat särskilt boende med extra känsliga personer.
 • 14 till 21 dagar om du har varit mycket sjuk och fått vård på sjukhus. Prata med läkarenom vad som gäller för 

Följ länken för mer information: 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/ 

 

Åtgärder vid informationsträffen 

 • Vi minimera antalet personer per informationstillfälle.
 • Informationsträffarna genomförs utanför normal arbetstid för att minska antalet personer i lokalerna.
 • Munskydd delas ut till alla som ska bäras under hela mötet.
 • Handsprit finns utanför konferensrummet som alla ska använda före och efter mötet.
 • Vi placerar oss i lokalen så att vi håller avstånd till varandra.
 • Vi minimera antalet personer som informerar för att det inte ska bli för många personer i lokalen.

Åtgärder vid förberedande tester 

 • En egen personal och en forskningsperson åt gången.
 • Handsprit finns utanför lokalen och ska användas före och efter man går in i lokalen.
 • Desinficering av utrustningen sker efter varje forskningsperson.
 • Både egen personal och forskningsperson ska bära munskydd (delas ut av Senseair).

Åtgärder vid simulatortesterna 

 • Temperatur tas på samtliga vid ankomst till Senseair.
 • Handsprit finns tillgängligt och ska användas vid ankomst och därefter vid behov/flera gånger under dagen.
 • Egen personal (Senseair, MDH) bär munskydd hela dagen. Vid vissa moment kommer personalen att bära visir.
 • Forskningspersoner bär munskydd hela dagen utom vid genomförandet av simulatortesterna. För att analysen av videoupptagningen ska ge önskat resultat.
 • Vi har öppna fönster i simulatorrummet för att omsätta luften. Om det är en kall dag tänk på dig att klä dig så att du har möjlighet att reglera din temperatur.
 • Utrustning desinficeras efter varje forskningsperson.
 • De test som kräver längre dag och lunch serveras så äts lunchen om det är möjligt utomhus. 

SCI (Self Confrontation Interview) 

 • Sker om möjligt på distans.
 • Vid möte ansikte mot ansikte bärs munskydd.

 

Försäkring och ersättning 

Forskningspersonerna kommer att vara försäkrade genom Ålands försäkring. 

 

Eftersom Du förväntas närvara vid 4-5 olika datum kommer kompensation att utbetalas. Kompensationen utgör Totalt 2500 SEK, där resor inkluderats. För de dagar som tester innefattar alkoholförtäring kommer en avresetjänst att erbjudas. 

 
Så snart forskningspersonerna är utvalda och de har undertecknat samtyckesavtalet kommer de att få en del av ersättningen på 500 SEK. Resten av den ekonomiska ersättningen, 2000 SEK, kommer att betalas ut efter det att studien genomförts fullständigt. 

 

Förmån för samhället 

Potentiell minskning av skador i trafiken tack vare utökad förståelse och kunskap.  

 

Deltagandet är frivilligt  

Om du väljer att deltaga i forskningsstudien ombeds du att underteckna ett samtyckesformulär. Du får behålla ett exemplar av formuläret, liksom detta informationsblad. Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ange skäl för det. Du har också rätt att få ta del av de persondata du meddelat samt att få dessa uppgifter raderade om du så önskar. 

 

Information om resultatet av studien 

Resultatet av studien kommer att publiceras vid vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidsskrifter. 

 

Var? 

Studien genomförs i Senseairs lokaler på Flottiljgatan 49 i Västerås. 

 

Här kan du fylla i dina uppgifter, obs vi söker personer i åldrarna 18-24år och 50-70år.

https://forms.gle/HirWogdhVEbaefMs5länk till annan webbplats

 

Ansvarig för studien  

Om du har frågor kan du vända dig till ansvarig forskare som leder projektet. 

Mobyen Uddin Ahmed 
Associate Professor 
Division of Intelligent Future Technologies 
School of Innovation, Design and Engineering 
Mälardalen University 
Email: mobyen.ahmed@mdh.se 
Cell: +46021107369, +46736620804 

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.