Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Dela

Logotype

Vi söker forskningspersoner till humanstudie

Var med och rädda liv! Varje år dör för många i trafiken på grund av rattfylla. Var med i en studie för utveckling av ny teknik för att detektera alkohol i utandningsluft i fordon.

Vad är det för projekt och varför vill Vi att Du ska delta?

Vi vill fråga dig om du vill delta i forskningsprojektet: "En fordonsstudie för utvärdering av ett nytt nykterhetsstödjande system".
Varje år dör för många i trafiken på grund av rattfylla. Var med i en studie för utveckling av ny teknik för att detektera alkohol i utandningsluft i fordon.

På testdagen vill vi att du dricker alkohol så att du uppnår en promillehalt på strax över 0.8, och sedan åker med i vår bil som är utrustad med sensorer för att mäta alkohol i din utandningsluft.

Vi söker personer som är minst 21 år gamla med måttlig alkoholkonsumtion. Vi kompenserar forskningspersoner med 999 kr.
Studien sker i Västerås där vi är baserade

Rekryteringsprocedur

Om du efter att ha läst igenom denna information, kontaktat Senseair med eventuella frågor, är intresseread att delta vill vi att du fyller i ett frågeformulär som du hittar via denna länk. Frågeformuläret ligger till grund för om du kan delta eller inte.

Kontaktuppgifter till Senseair humanstudie:

Epost:            humanstudie@senseair.com

Telefon:           073-077 79 56

Tidplan
Studien kommer att genomföras under perioden 2020-02-03 – 2020-05-29. Testerna kommer i huvudsak att utföras på vardagar.

 

Här nedan följer fördjupad information 

Forskningsprojektet är relaterat till visionen om att rädda liv genom att förhindra bilkörning vid berusning av alkohol. Påverkan av alkohol på människans beteende med avseende på trafiksäkehet har studerats under flera decennier. Forskningen har starkt motiverats av det faktum att ett fåtal berusade förare, färre än 1% i de flesta länder, orsakar 25-30% av trafikolyckorna. De flesta länder har lagstadgade gränser för koncentration av alkohol i utandning och i blodet vid framförande av fordon. Sveriges lagstadgade gräns för koncentrationen av alkohol i utandningsluften är 0,1 mg/L. Gränsen i USA är 0,4 mg/L.
Senseair arbetar med att ta fram en produkt för bilindustrin där alkoholsensorn integreras i bilen redan vid tillverkningen och blir en del av bilens inredning. Sensorerna är hygieniska i den meningen att ingen direktkontakt med sensorn krävs för att utföra testet, det är bara att andas och sedan är det klart. Tekniken är sådan att testet bara tar max 10 sekunder att genomföra. I jämförelse med de befintliga alkoholsensorerna som finns på marknaden i dag är Senseair's alkoholsensor både snabb och hygienisk.
Tester har tidigare gjorts i labmiljö och i stillastående bilar men tas nu steget längre. I den här studien kommer alkoholpåverkade människor skjutsas runt i trafiken, på riktigt.
Målet med studien är att utvärdera Senseair’s befintliga sensorsystem för mätning av alkohol i utandningsluft, monterat i bilar. Studien ska göras parallellt med en liknande studie i USA.
Forskningshuvudman för projektet är Senseair AB.

Hur studien går till

Studien går ut på att genomföra kontrollerade körexperiment i olika trafiksituationer och miljöer. Testerna kommer att genomföras genom att låta forskningspersonen dricka alkohol och sedan köras runt i ca. 6 timmar. Under bilfärden kommer passagerarnas utandningsluft att registreras i sensorer inbyggda i bilen. Sensorerna mäter koldioxid och alkoholkoncentration i utandningsluften. Sensorerna från Senseair kommer att jämföras mot ett referensinstrument, som också det är monterat i bilen.

Forskningspersonerna

30-60 forskningspersoner kommer att rekryteras för studien, både män och kvinnor. Varje forskningsperson kommer att få delta vid ett testtillfälle.


Kriterier för att få delta som forskningsperson:


• Ålder mellan 21-70 år
• Tala och förstå svenska
• Forskningspersonen är tillgänglig i 8 timmar på testdagen
• Alkoholförtäringsvanor 5-15 glas/månad
• God fysisk och mental hälsa, inga akuta eller kroniska sjukdomssymptom eller allvarliga allergier
• Ett BMI (Body Mass Index) på minst 18 och högst 30
• Ha stabila levnadsvanor och en hemadress
• Inte genomfört allvarliga trafikförseelser
• Forskningspersonen får inte dricka alkohol inom 24 timmar före testdagens början
• Är bosatt i närheten av Västerås

Kriterier som gör att forskningspersonen inte kan delta i studien:


• Är eller har varit missbrukare av alkohol eller andra droger
• Äter receptbelagda läkemedel som kan påverka forskningspersonen negativt i och med deltagande i studien
• Har problem med åksjuka, yrsel, balans, eller svimmelhet
• Graviditet
• Kronisk stress
• Positivt alkoholtest som mäts på Senseair på testdagen

Testdagen

Du får själv välja om du vill bli upphämtad på testdagen för att köras till Senseair (upphämtning sker i Västeråsområdet). Vid ankomst till Senseair kommer vi att mäta din längd och vikt och du blir bjuden på smörgås. Forskningsgruppen kommer att gå igenom vad som planerats för dagen och hur det ska gå till. Du och föraren får sedan göra ett alkoholtest på utandningsluften. Om någon av er visar positivt på testet blir du hemskjutsad. Annars serveras du alkohol i så stor mängd att alkoholhalten i utandningsluften matchar gränsen för rattfylleri i USA, det vill säga 0,4 mg/L som motsvarar en promillehalt på 0,8. När den önskade alkoholhalten i utandningsluften är uppnådd är det dags för körexperimentet.
För testerna används 2 bilar med 4 inmonterade Senseair sensorer, en sensor i vardera bildörr vid föraren respektive passageraren, en sensor monterad vid ratten och en sensor monterad i panelen framför passageraren. En referens-sensor är också installerad mellan passageraren och föraren. Sensorerna mäter koncentrationen av alkohol i utandningsluften. Sensorerna på passagerarsidan mäter riktade blås, medan sensorerna vid föraren mäter förarens kontinuerliga andning. Referens-sensorn kräver längre blås i ett munstycke.
Din och förarens alkoholhalt i utandningsluft kommer att mätas med sensorerna i bilen både före och under bilfärden. Du kommer att ombedas att göra upprepade lätta blås mot sensorerna vid passagerarsidan under en förutbestämd tidssekvens. För att kunna utvärdera de data som samlas in kommer du att, med jämna mellanrum, blåsa i referens-sensorn. Vid samtliga tester kommer du att videofilmas utan ljudupptagning.
Test-rutter
De kontrollerade körexperimenten kommer att delas upp i 2 olika test-rutter, Test 1 och Test 2. Varje forskningsperson förväntas delta i endast ett av de två testen. Tidsåtgång för ett testtillfälle beräknas till en hel dag, dvs ca. 8 timmar. Varje rutt börjar och slutar hos Senseair.
Test 1 kommer att innefatta följande moment:
• Körning i Stockholms stadstrafik
• Långtidskörning på motorväg
Test 2 kommer att innefatta följande moment:
• Körning korta sträckor i blandad trafik med många stopp
• Körning på Västmanlands landsbygd
För att du ska känna dig bekväm är bilen utrustad med vatten, något enkelt ätbart, spypåsar och en mobiltelefon som föraren kan använda vid behov. En manual finns som föraren ska använda vid händelse av en olycka, om bilen går sönder eller om du behöver mer stöd än föraren kan ge.
Efter körexperimenten erbjuds du något att äta. När alkoholhalten i din utandningsluft understiger 0.03mg/L skjutsas du hem.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

De risker som finns identifierade är kopplade till alkohol och eventuella farliga trafiksituationer.
I samtliga tester kommer, av säkerhetsskäl, aldrig forskningspersonen att sitta bakom ratten. En van bilförare kommer att anlitas som är rutinerad i förekommande trafiksituationer för att minimera riskerna i trafiken. Föraren kommer aldrig att vara alkoholpåverkad.
För att minimera riskerna med alkoholintaget ska forskningspersonerna klara kriterierna för deltagande. Det betyder bland annat att de är exkluderade då deras dryckesvanor ligger under 5 glas alkohol per månad eller fler än 15 glas per månad och de ska ha god psykisk och fysisk hälsa. Mängden alkohol som forskningspersonen serveras är väl uppmätt i förhållande till personens storlek och intaget kommer att ske i närvaro av någon i forskningsgruppen. Därmed anses de specifika riskerna med alkoholtestet minimerade.
Allmänt kända effekter av alkoholförtäring, såsom bakfylla, illamående vid bilfärd, och vätskedrivande påverkan är uppenbara. Under test kommer därför alltid spypåsar finnas tillgängligt, föraren är alltid redo att stanna vid första bästa lämpliga rastplats, och varje forskningsperson kommer informeras om risker kring alkoholkonsumtion.
Forskningspersonen kan känna sig utlämnad av att dricka alkohol och att vara alkoholpåverkad i sällskap av icke alkoholpåverkade personer som den inte känner. Därför kommer Forskningspersonen att träffa de personer i forskningsgruppen som kommer att ansvara för studien på testdagens morgon för att skapa en trygghet i vilka personer som kommer att vara anvariga under dagen. Forskningspersonen kommer att få lämna namn och telefonnummer till en närstående som forskningsgruppen kan ringa till vid behov.
Kvinnliga forskningspersoner kommer att ha en kvinnlig chaufför och manliga forskningspersoner kommer att ha en manlig chaufför.
Vid båda rutterna kommer det att finnas möjlighet att stanna om det visar sig att testpersonen behöver en paus av någon anledning.
En mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig i bilen för föraren att använda om stöd av något slag skulle behövas.
Forskningspersonen kommer efter studien att omhändertas och skjutsas till sin hemadress.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Information och data kommer endast att användas i forskningssyfte.
Information som kommer att samlas in är den personliga information som du själv skriver in i frågeformuläret vid rekryteringen samt videofilmen och datan som registreras i sensorerna i bilen. Frågeformuläret kommer lagras inlåst i kabinett hos en ansvarig person i forskningsgruppen.

Den personliga information som du själv skriver in i frågeformuläret kommer att tilldelas ett unikt forksningsnummer. All information som du lämnar i frågeformuläret är konfidentiell och kommer endast att användas vid rekryteringen och vid behov av forskningsgruppen i Västerås i forskningssyfte. Personinformationen angiven i formuläret kommer aldrig att digitaliseras mer än i generella drag över hela studien. Tex antalet personer i åldrarna 21 till 30.
Den data som som samlas in av sensorerna i bilen kommer att kopplas samman med det unika forskningsnumret. Detta betyder att personlig information aldrig kan direkt sammankopplas med insamlad data. Datat kommer lagras på en server lokalt hos Senseair och kommer bara att vara tillgänglig för ett fåtal personer inom forskningsgruppen i Västerås.
Eftersom studien görs i samarbete med en studie i USA kommer data att delas med forskningsgruppen där. Den data som USA-gruppen får ta del av är endast data som har registrerats i alkohol-sensorerna, dvs. ingen videoupptagning eller personlig information kommer att delas. Därmed lämnas inga personuppgifter om dig vidare till någon annan part.
All insamlad data kommer att sparas i 5 år.
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Ansvarig för dina personuppgifter är Senseair AB. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare Jonas Ljungblad. Dataskyddsombud är Jonas Ljungblad. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Information om resultatet av studien

Resultatet av studien kommer att publiceras vid vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidsskrifter. Du kommer att bli kontaktad av forskningsgruppen efter att studien är genomförd och få återkoppling på din delaktighet i studien.

Försäkring och ersättning

Forskningspersonerna kommer att vara försäkrade genom Ålands försäkring.
Varje forskningsperson kommer att kompenseras med 999 SEK för sitt deltagande i studien. Ingen övrig ersättning kommer att betalas ut som exempelvis ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Eftersom forskningspersonerna erbjuds skjuts både till och från Senseair på testdagen kommer ingen ersättning för transport att utgå.
Under testdagen kommer forskningspersonerna att bjudas på fika, mat, snacks, samt erforderlig mängd alkohol för studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).
Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är:
Jonas Ljungblad,
Flottiljgatan 49, 721 31 Västerås,
e-post: humanstudie@senseair.com
tlfn. 073-077 79 56

 

Rekryteringsprocedur

Om du efter att ha läst igenom denna information, kontaktat Senseair med eventuella frågor, är intresseread att delta vill vi att du fyller i ett frågeformulär som du hittar via denna länk. Frågeformuläret ligger till grund för om du kan delta eller inte.

Kontaktuppgifter till Senseair humanstudie:

Epost:            humanstudie@senseair.com

Telefon:           073-077 79 56

Låt oss mötas!

Det är fantastiskt att få erbjuda något som var omöjligt igår. Utmaningen är att förklara hur enkelt det är. Därför är vårt råd att du kontaktar oss så får vi visa hur det fungerar. Det kan börja med ett telefonsamtal där du bara vill ha svar på några frågor. Eller så kommer vi och lyssnar och hittar en lösning.